Compound Details

 Compound-ID 30289
 Common Name Phe5(4-nitro)bradykinin


View all entries for compound: Phe5(4-nitro)bradykinin




© HITS gGmbH